stairs-g80

Изследване показва какви са най-разпространените проблеми, свързани с данните, за този динамичен пазарен сегмент

 

През последните години ритейл секторът трябваше значително да пренастрои дейността си, за да се приспособи към променените нагласи, свързани с пандемията и да се справи с все по-бързо растящите изисквания на потребителите. Каналите за покупка, а с тях и допирните точки с потребителите, значително се увеличиха и дигитализираха, довеждайки до безпрецедентно нарастване на количествата данни, които се генерират в този сектор. Колкото повече се усложняват различните ритейл активности, толкова повече данни, типове данни и източници на данни се появяват на картата.

“Самият обем на данните и тяхната фрагментираност често затрудняват обработката им, поставяйки бранша в ситуация да е богат на данни, но беден откъм анализи. Да се намерят отговори на най-важните за веригите въпроси може да отнеме часове работа на ден” – посочва Даниела Димова, маркетинг мениджър в българската софтуерна компания Тим ВИЖЪН България, която е специализирана в системите за управление на бизнеса. Тя разказва кои са най-често срещаните

проблеми, пред които се изправя ритейл браншът по отношение на данните.

55% от компаниите все още изпитват затруднения да превърнат натрупаните потребителските данни в изводи и действия. 70% от фирмите за продажба на потребителски стоки признават, че най-голямото им предизвикателство е невъзможността да интегрират данни от различни източници. 34% от ритейл дружествата и 62% от компаниите за продажба на потребителски стоки признават, че или работят в ситуация на силно фрагментирани данни, или имат да извървят още дълъг път, докато достигнат желаното ниво на свързаност и достъпност на информацията в рамките на цялата организация. Изводите са от различни международни проучвания, проведени в периода 2019 – 2021 г.

Основни предизвикателства в бранша са:

  • Ефективно планиране и управление на артикули и наличности;
  • Планиране и управление на веригата на доставките;
  • Поддържане еднакво ниво на обслужване и персонално отношение към клиентите през всички канали на комуникация и продажба;
  • Постоянно нарастващи потребителски очаквания;
  • Светкавично променяща се обстановка и нужда от висока скорост на реакция.

Съвременните платформи за бизнес анализ са в състояние да отговорят на нуждите на бранша

Пълноценното използване на информацията помага на ритейл компании от цял свят да отговорят на предизвикателствата на своята индустрия. В бранш, който няма време за губене, BI (Business Intelligence) инструментите за анализ на информацията в реално време на ниво отделен търговски обект са мощно оръжие за постигане на максимална ефективност.

Директни приложения на BI анализите за ритейл сектора

Оптимизиране управлението на продуктовото портфолио и наличностите на база на натрупаните исторически данни с цел ускоряване оборота на стоките – с помощта на платформите за бизнес анализ компаниите могат да идентифицират и анализират тенденции и зависимости както на регионално, така и на глобално ниво и да използват тази информация, за да подобрят предлаганото продуктово портфолио и да планират наличности според установени пикове и спадове в търсенето. Именно тук с пълна сила се намесват инструментите за визуални анализи, които дават възможност наистина с един поглед да се обхване цялостната картина на случващото се в даден търговски обект или верига. С информация в реално време за динамиката на потреблението и наличностите, могат лесно да бъдат избегнати недостиг или презапасяване, оптимално да се управляват фири или дори да се планират пикове и спадове в потреблението на база регионални особености, метеорологични условия и други. Към момента само 24% от компаниите в ритейл сектора споделят, че използват анализи за прогнозиране на търсенето и управление на наличностите.

Анализ и оптимизиране на веригата на доставките – BI платформите позволяват да се анализира представянето на веригата на доставките и да се установят тенденции при ситуации като забавяне на доставките, да се идентифицират причини за това, тесните места в процеса и др. Това позволява да се прогнозират бъдещи подобни заплахи и да се вземат съответните мерки за оптимизиране на доставките.

Анализ и по-добро разбиране на потребителското поведение, модели и навици при пазаруване, търсене, нужди и др., както и идентифициране на възможности за допълнително подобряване на обслужването, планиране на мерки за повишаване на удовлетвореността и изграждане на лоялност.

Оптимизиране на промоционалните активности – Промоциите са сред основните движещи сили на ритейл сектора и маркетинговите екипи са в постоянно съревнование да предложат по-атрактивни кампании. Аналитичните платформи помагат за бързо и нагледно съпоставяне на маркетинговите разходи с постигнатите приходи по обекти, продукти и конкретни промоции, за да се идентифицират кампаниите, които имат директно отношение към повишаване на продажбите. Паралелно с това, интелигентните BI решения предлагат възможност за създаване на симулации и what-if модели, с които да се анализира как промяната на различни параметри би повлияла на продажбите, потребителската удовлетвореност и редица други значими фактори.

Лесни за разбиране графики, подходящи за отделните роли потребители в организацията – визуалните анализи създават лесно за разбиране графично представяне на данните, което позволява с един поглед да се отличат тенденции, зависимости и проблемни области, за които е необходимо да се вземат мерки или да се направи по-задълбочено проучване. В бранш, за който бързодействието е ключово, възможността във всеки един момент да може да се разчита на лесни за възприемане анализи, достъпни на всякакви устройства, е голямо предимство и на практика поставя правилните данни в ръцете на хората, които най-много се нуждаят от тях.

Внедряването на правилните инструменти за бизнес анализ и използването на пълния потенциал, който носят данните може да допринесе значително за още по успешното функциониране на компаниите в ритейл сектора, споделят от Тим ВИЖЪН България.

Те напомнят, че до 19.12.2022 г. организациите могат да кандидатстват за финансиране внедряването на BI софтуери със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на стартиралата преди дни програма BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.