SBTi Visual

United Group обяви одобрението на своята Net-Zero цел за 2040 г. от Инициативата Science Based Targets (SBTi).

Ангажиментът, поет от групата за устойчива политика към околната среда, е в съответствие с научно-обоснован подход, подчертаващ неотложната необходимост от смекчаване на въздействието върху климата. Краткосрочните и дългосрочните цели на United Group също бяха утвърдени от SBTi, в подкрепа на непрекъснатите усилия на компанията за устойчивост.

Целите осигуряват стабилна рамка за компаниите, част от групата, за да могат те да се ориентират по пътя си към намаляване на емисиите на парникови газове, в съответствие с най-новите научни изследвания в областта на климата и целите, поставени от Парижкото споразумение. Тези цели се стремят да ограничат глобалното затопляне до 1.5°C над прединдустриалните нива, предотвратявайки най-лошите въздействия от изменението на климата и насърчавайки гъвкави и устойчиви бизнес практики.

„Това независимо валидиране подчертава устойчивостта на екологичните цели на United Group във време, когато спешните действия в областта на климата са от първостепенно значение. Осъзнаваме своята отговорност да даваме пример и се стремим да намаляваме нашите емисии, като в същото време мотивираме и промяна в поведението и на други индустрии. Със силата на цифровизацията и особено с възможностите, предоставени от 5G технологията, ние се стремим да осигурим и ускорим по-широки индустриални съкращения, като така генерираме още по-значим колективен принос към глобалните усилия срещу изменението на климата“, коментира Мириам Ди Траглия, изпълнителен директор „Съответствие, риск и устойчивост”.

Утвърдените научно-обосновани цели на United Group са:

  • Обща Net-Zero цел

До 2040 г. United Group B.V. се ангажира да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове по цялата верига на стойността.

  • Краткосрочни цели

United Group B.V. се ангажира да намали абсолютните емисии на парникови газове от обхват 1 и 2 с 90 % до 2030 г. при базова 2020 г. United Group B.V. също така се ангажира да намали абсолютните емисии на парникови газове от обхват 3, обхващащи закупени стоки и услуги, капиталови стоки, дейности, свързани с гориво и енергия и бизнес пътувания с 40 % до 2030 г. при базова 2022 г.

  • Дългосрочни цели

United Group се ангажира да поддържа поне 90% намаление на абсолютните емисии на парникови газове от обхват 1 и 2 от 2030 г. до 2040 г., при базова 2020 г. United Group се ангажира до 2040 г. да намали с 90% абсолютните емисии на парникови газове от обхват 3, обхващащи закупени стоки и услуги, капиталови стоки и дейности, свързани с гориво и енергия, при базова 2022 г.

United Group вече отчита резултати от реализираните от групата инициативи за намаляване на емисиите, в т.ч. надграждане на оборудването на съоръженията, внедряване на енергийно-ефективни мрежи и услуги (FTTH и 5G), електрификация на автопарка, инсталиране на малки слънчеви панели и доставяне на зелена енергия. Освен това, United Group инвестира в четири мащабни проекта за производство на слънчева и вятърна възобновяема енергия в България, които ще използват както слънчева, така и вятърна енергия. Компанията се ангажира да надгражда сътрудничеството си с доставчиците в тази посока и да даде приоритет на интегрирането на нови енергийно-ефективни функции в своите продукти. Този стратегически подход не само спомага за намаляването на емисиите по цялата верига на стойността, но и подчертава отдадеността на компанията към непрекъснати иновации и ефективни партньорства по пътя й към устойчиво бъдеще.